Privacy Statement Kolifleur (English)

 

Reverse Studio Amsterdam, located at Boomdwarsstraat 2, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

Reverse Studio Amsterdam

Eerste Boomdwarsstraat 2,  1015 NC Amsterdam

Email: studio@reverseamsterdam.com

 

 

Personal data that we process

Reverse Studio Amsterdam processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:

 

– First and last name

– Telephone number

– E-mail address

 

 

Special and / or sensitive personal data we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check whether a visitor is older than 16 years. We advise parents or guardians to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental or guardian consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via studio@reverseamsterdam.com and we will delete this information with immediate effect.

 

 

With what purpose and on what basis do we process personal data

Reverse Studio Amsterdam processes your personal data for the following purposes:

 

– Sending our newsletter and / or advertising brochure

 

 

Automated decision making

Reverse Studio Amsterdam does not, based on automated processing, decide on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example an employee of Kolifleur) sitting between them.

 

 

How long do we keep your personal data

Reverse Studio Amsterdam does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected.

Reverse Studio Amsterdam will share your personal data with various third parties if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with any legal obligation.

 

 

Cookies or comparable techniques we use

Reverse Studio Amsterdam uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Reverse Studio Amsterdam uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have informed you about these cookies and we have asked you for permission to place these cookies. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

 

 

See, customize or removal of data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Reverse Studio Amsterdam and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to studio@reverseamsterdam.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Please black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible.

Reverse Studio Amsterdam also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

Reverse Studio Amsterdam takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via studio@reverseamsterdam.com

 

 

 


 

Privacy Statement Reverse Studio Amsterdam (Nederlands)

 

Reverse Studio Amsterdam

Reverse Studio Amsterdam, Eerste Boomdwarsstraat 2, 1015 NC Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

Reverse Studio Amsterdam

Eerste Boomdwarsstraat 2 2,  1015 NC Amsterdam

Tel No: +31 633647762 | Email: studio@reverseamsterdam.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reverse Studio Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studio@reverseamsterdam.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reverse Studio Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reverse Studio Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reverse Studio Amsterdam) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reverse Studio Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reverse Studio Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reverse Studio Amsterdam  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Reverse Studio Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reverse Studio Amsterdam Ven heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studio@reverseamsterdam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Reverse Studio Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reverse Studio Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via studio@reverseamsterdam.com